top of page

Onderzoeksbeurzen

 

De voornaamste doelstellingen van de onderzoeksbeurzen van het Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix zijn het stimuleren, begeleiden en ondersteunen van beurs aanvragen die gericht zijn op het individu met een intellectuele handicap, neurocognitieve ontwikkelingsstoornis en/of autismespectrumstoornis, die tot uiting komt/komen op kinderleeftijd.

Het Steunfonds richt zich vooral op preventie van handicap en de complicaties ervan, en dus op het zoeken naar nieuwe strategieën op het gebied van etiologie, diagnose en therapeutische aanpak.

Het project moet worden uitgevoerd door een toegewijde onderzoeker, werkzaam in een erkende instelling (universiteit - hogeschool - expertisecentrum, ...) en begeleid door een geëngageerde promotor. Alle wetenschappelijk ondersteunde aanvragen, die beantwoorden aan de doelstellingen zoals hierboven beschreven, zullen in aanmerking worden genomen.

De beurzen worden bij voorkeur toegekend in de vorm van steun voor een doctoraatsproject, zonder daarom een postdoctorale onderzoeker uit te sluiten. De duur is 1 tot 2 jaar. Binnen 3 maanden na afloop van de beurs dient een eindverslag te worden ingediend aan de hand waarvan de Wetenschappelijke Raad de voortgang en de resultaten van het onderzoek kan beoordelen.

De evaluatie van de aanvragen wordt uitgevoerd door een multidisciplinaire en interinstitutionele Wetenschappelijke Raad die zijn voorstellen voorlegt aan de Raad van Bestuur van het Steunfonds. De criteria voor deze evaluatie zijn: inachtneming van de doelstellingen van het Fonds, wetenschappelijke kwaliteit, originaliteit, relevantie van het project, potentiële impact ervan en haalbaarheid ingeschat op basis van het profiel van de aanvrager en de begeleiding van het onderzoek.

Alle projecten moeten worden ingediend door alle onderdelen van de ‘Aanvraag Onderzoeksbeurs’ in het Frans, Nederlands of Engels in te vullen. De aanvraag moet vóór 15 april of 1 oktober per e-mail naar het volgende adres worden gestuurd: Prof. Dr. Rudy Van Coster, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad,

Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix,

Delportestraat, 2,

3300 Tienen;

waarbij de e-mail naar het secretariaat verzonden wordt: carine.janssens@stichtingdelacroix.be

Een verlenging, met een maximum van 4 jaar in totaal, is mogelijk. Om een verlenging aan te vragen, is een gedetailleerd tussentijds verslag vereist, evenals de prospectie van alternatieve financiering. Dit verslag wordt verwacht binnen de gebruikelijke termijnen (15 april of 1 oktober) en zal vergezeld zijn van een ingevulde ‘Aanvraag Onderzoeksbeurs’. 

In de mededelingen en publicaties, die in het kader van dit onderzoek worden geproduceerd, zal worden verwezen naar de steun van het Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix. Er wordt verwacht dat de onderzoeker nadien beschikbaar zal zijn voor een actieve deename aan een door het Fonds georganiseerd symposium in de vorm van een abstract of een mondelinge presentatie. Ook worden de doctorandi verzocht om tijdig de datum van de verdediging mee te delen en een kopie van hun proefschrift toe te sturen.

 

HIERONDER, HET FORMULIER VOOR DE AANVRAAG ONDERZOEKSBEURS: 

HIERONDER, HET FORMULIER " RAPPORT BETREFFENDE PROJET GEFINANCIERD DOOR STEUNFONDS MARGUERITE-MARIE DELACROIX"

Voor bijkomende inlichtingen, gelieve u te wenden tot Prof. Rudy Van Coster, Voorzitter van de Wetenschappelijke Adviescommissie: Contacteer ons

Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix. Delportestraat 2, 3300 Tienen 

(Tel. 016/81.98.31).

e-mail: carine.janssens@stichtingdelacroix.be

 

bottom of page