Onderzoeksbeurzen

 

Het Steunfonds kent beurzen toe zowel voor bodem- alsook toegepast onderzoek.

 

INLEIDENDE OPMERKINGEN


1. De doelstellingen van de beurzen van het Steunfonds zijn het stimuleren en  oriënteren van wetenschappelijk onderzoek gericht op de persoon met neuromentale beperking, ontwikkelingsstoornissen en / of met een autismespectrumstoornis.  Preventie van de beperking en geassocieerde verwikkelingen is een prioriteit voor het Steunfonds: innovatieve projecten in verband met etiologie, diagnose en behandeling worden bevoorrecht.     


2. Het project is persoonsgebonden aan een kandidaat onderzoeker. Prioritair aandacht wordt geschonken aan de wetenschappelijke waarde van de instelling ( Universiteit, Hogeschool, Expertisecentrum, …) binnen dewelke de promotor het onderzoek zal inspireren en begeleiden. Zowel bio-medisch fundamenteel en klinisch onderzoek als psychopedagogische projecten zijn ontvankelijk zolang ze overeenstemmen met de hierboven vermelde doelstellingen.


3. De beurzen worden bij voorkeur toegekend aan doctorale onderzoekers zonder evenwel andere vorsers, zoals postdocs, uit te sluiten. De steun wordt toegekend voor 1 of 2 jaar. Een verlenging, tot maximaal 4 jaar, is mogelijk en wordt door de Wetenschappelijke Adviescommissie overwogen op basis van een verantwoorde motivering en een grondig tussentijds rapport dat de reeds verrichte werkzaamheden en publicaties voorlegt. Dit rapport is vergezeld van een geactualiseerd aanvraagformulier en wordt verwacht op de gebruikelijke termijnen (15 april of 1 oktober).


4. De evaluatie van de aanvragen is de verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijke Adviescommissie, multidisciplinair en interinstitutioneel samengesteld. De evaluaties worden aan de Raad van Beheer ter goedkeuring voorgelegd. De toegepaste criteria zijn : overeenstemmen met de doelstellingen van het Steunfonds: wetenschappelijke waarde, oorspronkelijkheid, relevantie van het project en mogelijke impact van de resultaten, haalbaarheid in functie van het profiel van de kandidaat en de omkadering verleend door de ontvangende instelling.


5. Alle rubrieken van het aanvraagformulier moeten worden ingevuld in het Nederlands, Frans of Engels. Een abstract in het Engels is aangewezen (bijlage 5). Indien de onderzoeker of promotor reeds publicaties aan het onderwerp hebben gewijd, kunnen 3 representatieve teksten worden bijgevoegd. Een DVD (max. 10 minuten) die de methodologie illustreert, kan ook worden toegestuurd. De aanvraag en bijlagen dienen in 10 getekende exemplaren per post en 1 exemplaar per e-mail vóór 15 april of 1 oktober te worden gestuurd naar volgend adres : Prof. Gaston Verellen, Voorzitter van de Wetenschappelijke Adviescommissie. Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix. Delportestraat 2, 3300 Tienen.

E-mail:.carine.janssens@stichtingdelacroix.be


6. De publicaties en mededelingen voortkomend uit het project dienen de steun van het Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix te vermelden. Een eindrapport of eventueel een exemplaar van het doctoraatsproefschrift wordt elektronisch verwacht binnen de 3 maanden na het einde van de toegekende steun. Een beschikbaarheid om actief deel te nemen aan een symposium van het Steunfonds, onder vorm van een abstract en een mondelinge voorstelling, wordt verwacht. Doctorandi dienen de datum van hun verdediging te communiceren en dienen een exemplaar van hun proefschrift in te leveren

Hieronder, een formulier voor een onderzoeksbeurs te vragen : 

 
 

Voor bijkomende inlichtingen, gelieve u te wenden tot Prof. Dr. Gaston Verellen, Voorzitter van de Wetenschappelijke Adviescommissie. Steunfonds Marguerite-Marie Delacroix. Delportestraat 2, 3300 Tienen (Tel. : 016/81.98.31).

carine.janssens@stichtingdelacroix.be

Professor Gaston Verellen : Contacteer ons